Landscapes 15

Kazimierz Florek

May 9, 2023

Kazimierz Florek Obituary

Visitation for Mr. Florek will be Friday, May 26, 2026 from 4:00 p.m. to 8:00 p.m. at Northlake Funeral Home. Funeral Mass Saturday 10:00 a.m. May 27, 2023 at St. Gertrude Church, Franklin Park. 

Burial will take place in Poland. 

Tato pięciu synów: Wojciech - Northlake, IL; Jan (Zofia) - Wroclaw, Polska; Bronisław (Teresa) - Dousman, WI; Adam (Barbara) - Wrocław; Grzegorz (Barbara) Chicago, IL
Ośmiu wnuków: Marianna Florek Kamionko - Wrocław, Polska; Aleksandra Florek - Mountain View, CA; Piotr Florek sp. + - Wrocław, Polska; Eva (David) Gibson- Arlington Heights, IL; Małgorzata (Anton Kostiuczko) Florek - Wrocław; Monika (Kevin) Ladell - Madison, WI, Agnieszka Florek - Londyn, Anglia; Filip Florek - Wrocław, Polska.
Siedmiu prawnuków: Angelina, Nicholas, Lucas Gibson, Maximilian sp.+, Julian, Gabriel Ladell, Tadeusz Florek-Kostiuczko.
Urodzony 16 Listopada 1925 w Warszawie, Polska, w czasie podróży rodziców z Brześcia do Leszna. Matka -Aleksandra Florek z domu Fiweger, Sybiraczka, Sanitariuszka V Dywizji Syberyjskiej, Nauczycielka. Ojciec - Bolesław Florek, Żołnierz Legionów Piłsudskiego, Sybirak, Więzień Sowiecki, Nauczyciel, Społecznik, Obrońca Warszawy w czasie II Wojny Światowej, Niemiecki więzień wojenny II Wojny Światowej.
Dzieciństwo i czasy II Wojny Światowej przeżył w Ostromyczewie i Brześciu nad Bugiem, dzisiejsza Białoruś. Ukończył szkołę podstawową w Ostromyczewie, szkołę średnią w Brześciu przerwał wybuch II Wojny Światowej w 1939 roku. W czasie wojny pracował jako elektryk w Brzeskiej Elektrowni, aresztowany przez sowietów pod Brześciem w drodze na Powstanie Warszawskie 1944 roku; wydostany zza drutów tymczasowego obozu przez wujka Juliana Szpunara unika wcielenia do Armii Czerwonej albo wywozu na Sybir. Po zakończeniu wojny w 1945 roku kiedy Brześć został częścią Białorusi, wraz z cała rodziną jako powojenni repatrianci przesiedlają się do Polski, do Pszczyny, koło Bielska Białej i Katowic. W 1947 kończy Technikum Elektrotechniczne w Katowicach z tytułem technika elektryka i radiotechnika i wkrótce potem rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Fizyki, tam spotyka matematyka Profesora Hugo Steinhausa który namówił go na przejście na Wydział Matematyczny. Jeden z ulubionych współpracowników naukowych Profesora Steinhausa kończy wydział matematyki z tytułem magistra filozofii matematyki w 1952 roku a potem uzyskuje stopień naukowy doktora nauk matematyczno-fizycznych w 1960 roku. Na studiach poznał przyszłą żonę, lekarza dentystę Jadwigę z domu Sarwa, z którą miał pięciu synów. W kręgach tak zwanej Wrocławskiej Szkoły Matematycznej okresu powojennego publikuje szereg innowacyjnych prac naukowych, pracownik Polskiej Akademii Nauk (PAN), Politechniki Wrocławskiej a potem matematyk-informatyk Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) we Wrocławiu.
Do Chicago przyjechał w 1979 roku wraz z żoną Jadwigą na ślub syna Bronisława. W USA pracuje jako komputerowy programista, przechodzi na emeryturę, niestrudzony przez całe życie patriota-naukowiec-myśliciel-filozof-wynalazca-humorysta-hobbista zamieszkuje w Northlake, IL wraz z żona Jadwigą, a później po śmierci żony, z synem Wojciechem który opiekuje się nim do ostatniej chwili. Przez ostatnie lata coraz bardziej upadając na zdrowiu odszedł w spokoju zawsze dumny ze swoich synów, synowych, wnucząt i prawnucząt.

Father of five sons: Wojciech - Northlake, IL; Jan (Zofia) - Wrocław, Poland; Bronisław (Teresa) - Dousman, WI; Adam (Barbara) - Wrocław, Poland; Gregory (Barbara) Chicago, IL
Eight grandchildren: Marianna (Michał) Florek Kamionko - Wrocław, Poland; Aleksandra Florek - Mountain View, CA; Piotr Florek (deceased) - Wrocław, Poland; Eva Gibson - Arlington Heights, IL; Małgorzata (Anton Kostiuczko) Florek - Wrocław, Poland; Monika (Kevin) Ladell - Madison, WI, Agnieszka Florek - London, England; Filip Florek -Wrocław, Poland.
Seven great-grandchildren: Angelina, Nicholas, Lucas Gibson; Maximilian (deceased,) Julian, Gabriel Ladell; Tadeusz Florek-Kostiuczko.
Kazimierz was born on November 16, 1925 in Warsaw, Poland, during his parents' trip from Brześć to Leszno, Poland. His mother, Aleksandra Florek (née Fiweger,) a Siberian, was a medic of the 5th Siberian Division and a teacher. His father, Bolesław Florek, was a soldier of the Piłsudski Legions, Siberian, Soviet prisoner, teacher, social worker, defender of Warsaw during World War II, and German war prisoner of World War II.
Kazimierz spent his childhood and the times of World War II in Ostromyczew and Brest on the Bug River, located in today's Belarus. He graduated from primary school in Ostromyczew, and his secondary schooling in Brest was interrupted by the outbreak of World War II in 1939. During the war, Kazimierz worked as an electrician in Brześć Power Plant. He was arrested by the Soviets near Brześć on his way to the Warsaw Uprising in 1944. Rescued from behind barbed wire of the temporary camp by his uncle Julian Szpunar, he avoided conscription into the Red Army or deportation to Siberia. After the end of the war in 1945, when Brześć became part of Belarus, he and his whole family, as post-war repatriates, resettled to Poland, to Pszczyna, near Bielsko-Biała and Katowice. 
In 1947, Kazimierz graduated from Technikum Elektrotechniczne in Katowice with the title of electrician and radio technician, and soon after began studies at the University of Wrocław in the Department of Physics. There he met the mathematician Professor Hugo Steinhaus, who persuaded him to transfer to the Department of Mathematics. As one of Professor Steinhaus's favorite scientific collaborators, Kazimierz graduated from the mathematics department with a Master's Degree in the Philosophy of Mathematics in 1952, and then obtained a Doctorate Degree in Mathematical and Physical Sciences in 1960. During his studies, he met his future wife, Jadwiga (née Sarwa,) a dentist, with whom he had five sons. In the circles of the so-called Wrocław School of Mathematics of the post-war period, he published a number of innovative scientific papers, was an employee of the Polish Academy of Sciences (Polskiej Akademii Nauk - PAN), Wrocław University of Technology, and then a mathematician and computer scientist at the Institute of Power Systems Automation (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych - IASE) in Wrocław.
He came to Chicago in 1979 with his wife Jadwiga for the wedding of his son Bronisław. In the USA, he worked as a computer programmer, retired, and was a lifelong tireless patriot-scientist-thinker-philosopher-inventor-humorist-hobbist that lived in Northlake, IL with his wife Jadwiga. Later, after the death of his wife, he lived with his son Wojciech, who took care of him until the last moment. Over the last few years, declining more and more in health, he passed away peacefully, but was always proud of his sons, daughters-in-law, grandchildren and great-grandchildren.

To send flowers to the family, please visit our floral store.

Friends and family have shared their relationship to show their support.
How do you know Kazimierz Florek?
We are sorry for your loss.
Help others honor Kazimierz's memory.
Email
Print
Copy

Services

Visitation
Friday
May 26, 2023

4:00 PM to 8:00 PM
Northlake Funeral Home
140 E. North Avenue
Northlake, IL 60164

Funeral Mass
Saturday
May 27, 2023

10:00 AM
St. Gertrude Catholic Church
9613 Schiller Blvd
Franklin Park, IL 60131

SHARE OBITUARY

© 2023 Northlake Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility